Privacy

Privacyverklaring Al Massira Nederland

Al Massira Nederland, onderdeel van Al Massira Trust, gevestigd te: 2 All Souls Place,
London, W1B 3DA, Engeland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Al Massira Nederland is te bereiken via
massira.nederland@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Al Massira Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmeldformulier voor een Al Massira training in te vullen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Al Massira Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
van jou:

– kerkelijke gemeente of organisatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
massira.nederland@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Al Massira Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren, zoals het verzenden van updates over trainingen.
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Al Massira Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Al Massira Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Al Massira Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je aan een training hebt
deelgenomen, gebruiken we je gegevens om je op de hoogte te kunnen houden van
ontwikkelingen, zoals nieuwe vertalingen, Dan bewaren we je gegevens totdat je aangeeft
dat je dat niet meer wilt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Al Massira Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Al Massira Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Al
Massira Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jouw waarover wij
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar massira.nederland@gmail.com. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van
je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Al Massira Nederland wil je er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Al Massira Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op met ons via massira.nederland@gmail.com. Al Massira Nederland heeft de
volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– De persoonsgegevens worden versleuteld bewaard